Grāmatvežu sertifikācijas centrs – Latvijas Republikas Grāmatvežu Asociācijai (LRGA) radniecīga sabiedrība.

Grāmatvežu sertifikācijas centrs (GSC) ir 2001.gada 1. februārī dibināta un kopš 2002. gada akreditēta personu atbilstības novērtēšanas un sertificēšanas institūcija.

Akreditācija atbilst prasībām, ko nosaka starptautiskais standarts EN ISO/IEC 17024:2012  un atzīta 30 Eiropas Savienības valstīs.

GSC izsniegtais sertifikāts apliecina sertificēto personu profesionālās kompetences atbilstību grāmatveža profesijas standarta ceturtā līmeņa kvalifikācijai un profesiju klasifikatora kodam 3313 01.

GSC veic grāmatvežu un grāmatvežu – auditoru profesionālo novērtēšanu un sertificēšanu, nodrošinot neatkarīgu, neietekmējamu un profesionālu ekspertu vērtējumu.

21 gada laikā grāmatveža profesionālās kompetences sertifikāts piešķirts 1037 personām un grāmatveža – auditora sertifikāts piešķirts 92 personām, kuras strādā Latvijā u.c. ES valstīs.

GSC ir atbildīgs par visām sertifikācijas darbībām:

– par lēmumiem attiecībā uz personu sertifikāciju, uzturot vienīgās tiesības par visiem ar sertifikāciju saistītiem lēmumiem un izslēdzot jebkādu šo tiesību deleģēšanu trešajām personām.

– GSC dokumentē tās struktūru, politiku un procedūras, pārvalda neietekmējamību un nodrošina, ka visas sertifikācijas darbības ir veiktas, pārvaldot interešu konfliktu un nodrošinot sertifikācijas darbību objektivitāti.

– attiecībā uz tās pretendentiem, kandidātiem un sertificētām personām, nepieļaujot sertifikācijas ierobežošanu, pamatojoties uz nepiemērotiem finansiāliem vai citiem ierobežojošiem apstākļiem, tādiem, kā piederība asociācijām vai grupām. GSC nelieto procedūras tā, lai negodīgi traucētu vai kavētu pretendentu vai kandidātu piekļuvi sertifikācijai.

– GSC nepieļauj komerciālu, finansiālu vai cita veida ietekmi, kas varētu kompromitēt tās neietekmējamību.

– GSC nepārtraukti identificē neietekmējamības apdraudējumus: analizē, dokumentē un likvidē vai samazina ar tās sertifikācijas darbībām izraisītu potenciālu interešu konfliktu, aptverot visus potenciālos interešu konfliktu avotus, kas identificēti neatkarīgi no tā vai tie ir radušies pašā institūcijā vai no citu personu, institūciju vai organizāciju darbības.

Visas GSC sertifikācijas darbības ir strukturētas un pārvaldītas neietekmējamības nodrošināšanai, vienādā skaitā līdzdarbojoties visām ieinteresētajām pusēm – sertificētas personas, eksaminētāju pārstāvji visās trīs sertificēšanas kategorijās (grāmatvedis, grāmatvedis-auditors) un sertificētu personu darba devēji vai pakalpojumu ņēmēji.