Akreditācija


Parasti, izvēloties mācību iestādi, interesents vispirms noskaidro, vai apmācības iestāde ir akreditēta, un saņemtais diploms tiks atzīts Latvijā un ārvalstīs. Tāpat, kā izglītības iestādes, tā arī personu sertificēšanas institūcijas tiek akreditētas. Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja mājas lapā (www.latak.lv) var noskaidrot, kādas personu sertificēšanas institūcijas Latvijā ir akreditētas, un kādās Eiropas valstīs šo akreditēto institūciju izdotie sertifikāti tiek atzīti.

Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja mājas lapā pieejamā informācija liecina, ka šobrīd Grāmatvežu sertifikācijas centrs ir vienīgā akreditētā personu sertificēšanas institūcija Latvijā (Akreditācijas apliecība Nr. LATAK-S3-245-19-2002), kas ir kompetenta veikt grāmatvežu atbilstības novērtēšanu un sertifikāciju. GSC izsniegtie sertifikāti apliecina, ka sertificēto personu kompetence atbilst grāmatveža (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) profesijas standartam un profesiju klasifikatora kodam 3313 01. GSC akreditācija atbilst likumam “Par atbilstības novērtēšanu”, starptautiskajam Standartam LVS EN ISO/IEC 17024 un ir starptautiski atzīta 30 ES valstīs.

Akreditācijas apliecība ir apstiprinājums tam, ka akreditētā institūcija - Grāmatvežu sertifikācijas centrs, ir kompetenta veikt grāmatvežu sertificēšanu atbilstoši grāmatveža (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) profesijas standarta prasībām un sertificēšana tiek veikta ievērojot standartā LVS EN ISO/IEC 17024 «Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām» noteiktās pamatprasības un spēj nodrošināt neietekmējamību, neatkarību, objektivitāti, konfidencialitāti un profesionālu ekspertu vērtējumu.

Akreditācijas apliecība Nr. LATAK-S3-245-19-2002-A, derīga līdz 2021. gada 5. jūnijam.