Akreditācija


Parasti, izvēloties mācību iestādi, interesents vispirms noskaidro, vai apmācības iestāde ir akreditēta, un saņemtais diploms tiks atzīts Latvijā un ārvalstīs. Tāpat, kā izglītības iestādes, tā arī personu profesionālās atbilstības novērtēšanas un sertificēšanas institūcijas tiek akreditētas.

Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja mājas lapā (www.latak.gov.lv) var apskatīt Latvijā akreditētās personu sertificēšanas institūcijas un Eiropas Akreditācijas mājaslapā (http://www.european-accreditation.org) var noskaidrot, kādās Eiropas valstīs akreditācija ir savstarpēji atzīta.

Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja mājas lapā pieejamā informācija liecina, ka šobrīd Grāmatvežu sertifikācijas centrs ir vienīgā akreditētā personu sertificēšanas institūcija Latvijā (Akreditācijas apliecība Nr. LATAK-S3-245-19-2002), kas kompetenta veikt grāmatvežu profesionālās atbilstības novērtēšanu un sertifikāciju. GSC izsniegtie sertifikāti apliecina sertificēto personu profesionālās kompetences atbilstību grāmatveža (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) profesijas standartam un profesiju klasifikatora kodam 3313 01.

GSC akreditācija atbilst LR likumam “Par atbilstības novērtēšanu”, starptautiskajam Standartam LVS EN ISO/IEC 17024 un ir starptautiski atzīta 30 ES valstīs.

Akreditācijas apliecība apstiprina, ka akreditēta institūcija - Grāmatvežu sertifikācijas centrs, ir kompetenta veikt grāmatvežu profesionālās atrbilstības novērtēšanu un sertificēšanu atbilstoši grāmatveža (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) profesijas standarta prasībām, ievērojot starptautiskā standarta LVS EN ISO/IEC 17024 «Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām» noteiktās pamatprasības un spēj nodrošināt neietekmējamību, neatkarību, objektivitāti, konfidencialitāti un profesionālu ekspertu vērtējumu.

Akreditācijas apliecība Nr. LATAK-S3-245-19-2002-A, derīga līdz 2021. gada 5. jūnijam.