Novērtēšanas eksperti

 
Sertificēšanas eksāmenu uzdevumus sagatavo un eksāmenu rezultātus vērtē kompetenti grāmatvedības speciālisti - eksperti, kuriem ir Starptautiskā standarta LVS EN 17024 prasībām atbilstoša izglītība un kvalifikācija.
Sertifikācijas shēmas apstiprināti eksperti:

Anna Jesemčika - Zvērināta revidente. Ekonomikas zinātņu maģistre, LLU grāmatvedības un finanšu katedras asociētā profesore, darba stāžs vairāk kā 42 gadi.

Vaira Šķibele - Zvērināta revidente, SIA „Auditorfirma Padoms” rīkotājdirektore. Sociālo zinātņu maģistre, praktiskā darba stāžs vairāk 42 gadi.

Ansatasija Svarinska - Ekonomikas zinātņu maģistre, LLU Grāmatvedības un finanšu katedras docente un Konventa locekle, darba stāžs 39 gadi.

Aino Soopa - Ekonomikas zinātņu maģistre, LLU Grāmatvedības un finanšu katedras lektore, grāmatu autore, darba stāžs 21 gads.

Māra Maldupa - Zvērināta revidente, ekonomikas un sociālo zinātņu maģistre, lektore, darba stāžs vairāk kā 43 gadi.

Atbilstību profesionālās kompetences prasībām apliecina eksperti, kuri:
  • sagatavo sertifikācijas eksāmenu uzdevumus un testu jautājumus;
  • veic eksaminētāja funkcijas un novērtē piešķirot punktus eksāmenā (testā);
  • iesaistās eksaminācijas komisijas darbā;
  • piedalās eksāmena norises novērošanā;
  • piedalās sertifikācijas shēmas pārvaldē;
  • izskata iesniegtās apelācijas.