Profesijas standarts

 
Grāmatveža (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) profesijas standarts, profesiju klasifikatora kods 3313 01.
 

Saturs:

  1. Vispārīgie jautājumi
  2. Nodarbinātības apraksts
  3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences
  4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes
  5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas
  6. Pienākumi un uzdevumi

Skat. pievienoto dokumentu.