Publikācijas

 
Kļūstiet veiksmīgāki!

GSC akreditēts atbilstoši starptautiskajam atbilstības novērtēšanas Standartam ISO/IEC 17024:2012 un akreditācija ir starptautiski atzīta 30 ES valstīs.

GSC ir vairākkārt izgājis atkārtotu Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja veiktu akreditāciju un saņēmis akreditācijas apliecību (reģistrācijas Nr. LATAK-S3-245-19-2002-A), kas ir derīga līdz 2021. gada 5. jūnijam. Akreditācijas apliecība ir apstiprinājums tam, ka GSC ir kompetents veikt grāmatvežu sertificēšanu, spēj nodrošināt neietekmējamu un neatkarīgu, profesionālu ekspertu vērtējumu un sertifikācija tiek veikta, ievērojot standartā ISO/IEC 17024 noteiktās prasības.

Pārsteidziet sevi un citus

Mums visiem ir ļoti svarīgi apzināties savas spējas un grāmatvežu sertifikācija ir viens no veidiem, kā persona var iegūt savas profesionālās kompetences novērtējumu un akreditētas institūcijas izsniegtu sertifikātu.

Jūs būsiet pārsteigts, iegūstot ekspertu apliecinājumu par to, ka esat kompetents savā profesijā, bet visu laiku esat sevi par zemu novērtējis.

Neļaujiet sevi apsteigt!

Esiet aktīvāki un neļaujiet sevi apsteigt citiem, kas ir uzņēmīgāki, bet ne gudrāki un prasmīgāki par Jums. Lielākā daļa no aptaujātajiem grāmatvežiem, vērtējot ieguvumus no sertifikācijas, norādīja, ka tie ietekmēja viņu profesionālo darbību, jo:

  • bija iespēja pārliecināties par savu kompetenci un saņemt neatkarīgu ekspertu vērtējumu par savām zināšanām un prasmēm;
  • paaugstināja viņu pašvērtējumu un autoritāti;
  • radīja lielāku ticību savām spējām un pašpārliecību;
  • radās iespēja iegūt jaunus paziņas – dažādu nozaru pieredzējušus grāmatvežus, kas var sniegt profesionālus padomus.
Jūs arī varat iegūt kompetences sertifikātu!

Sertifikācijas pretendentam, kas vēlas iegūt kompetences sertifikātu un kārtot eksāmenus ir jābūt vidējai vai augstākai izglītībai, darba pieredzei grāmatveža amatā ne mazākai, kā trīs gadi un atbilstošām datorprasmēm.

Lai iegūtu grāmatveža kompetences sertifikātu, pretendentam ir sekmīgi (saņemot vērtējumu vismaz 7 balles) jānokārto divi kompleksie kvalifikācijas pārbaudes eksāmeni šādos priekšmetos:

1. Finanšu grāmatvedībā un LR nodokļu sistēmā;
2. Vadības grāmatvedībā, lietvedībā, darba un saimnieciskajās tiesībās.

Lai iegūtu grāmatveža - auditora sertifikātu, pretendentam ir jābūt grāmatveža kompetences sertifikātra turētājam un sekmīgi (saņemot vērtējumu vismaz 7 balles) jānokārto kompleksais kvalifikācijas pārbaudes eksāmens šādos priekšmetos:

1. Finanšu analīze. 2. Finanšu pārskati. 3. Nodokļu plānošana. 4. Iekšējais audits un iekšējā kontrole. 5. Ārējais audits. 6. Profesionālā ētika.

Eksāmenus pretendenti kārto rakstveidā un eksāmena laikā var izmantot savus vai GSC izsniegtos normatīvos aktus un kalkulatoru.

Grāmatvedis, kas jūtas pietiekami pieredzējis un kompetents, var kārtot eksāmenus bez papildus apmācības, bet ja nepieciešamas papildus zināšanas var tās apgūt pašmācības ceļā vai apmeklējot apmācības kursus un seminārus.

Pretendentam, kas vēlas kārtot eksāmenu, ir jāsūta iesniegums (gsc@lza.lv vai Rīgā, Grēcinieku ielā 9-3, 2. stāvā, LV - 1050).

Katru eksāmena darbu novērtē divi augsti kvalificēti eksperti. Lai vērtēšana būtu anonīma, eksāmena darbi tiek rakstīti uz speciāli sagatavotām eksāmenu uzdevumu lapām, kurās pretendents norāda tikai paša izvēlētu devīzi. Devīzes atšifrējums atrodas GSC seifā līdz abu ekspertu vērtējuma saņemšanai un rezultātu protokolēšanai.
Lai, pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas, saņemtu kompetences sertifikātu, pretendentam ir jāraksta iesniegums GSC un jāiesniedz:
- izglītības dokumenta(u) kopija(s), uzrādot oriģinālu par pēdējo iegūto valsts izglītību (vidējo, vidējo profesionālo vai augstāko izglītību);
- dokumenti, kas apliecina darba pieredzi grāmatveža darbā pēdējo trīs gadu laikā;
- datorprasmju apliecinājums (apliecība, diploma pielikums, ja bijis attiecīgs studiju priekšmets vai darba devēja apliecinājums).
Mums ir tas gods paziņot, ka grāmatveža kompetences sertifikātu ir saņēmušas 950 personas un grāmatveža – auditora sertifikātu 89 personas, kas izsaka pateicību tiem darba devējiem, kas sniedza savu atbalstu viņu profesionālajai izaugsmei. Mūsu sertificētie grāmatveži strādā ne tikai Latvijā, bet arī Šveicē, Norvēģijā, Vācijā, Īrijā u.c. ES valstīs.

Zvaniet (tālr.: 67222381), rakstiet (e-pasts – gsc@lza.lv) un jautājiet, jo Jūsu lēmums var kļūt par jaunas, interesantas un bagātas dzīves sākumu. Eksāmenu saraksts, cenrādis, un visa informācija par sertifikācijas kritērijiem un noteikumiem ir pieejama GSC mājas lapā – www.gramatvezusc.lv. GSC Jūs vienmēr laipni gaidīs GSC izpilddirektore - zvērināta revidente Sandra Vilcāne un izpilddirektora vietniece - kvalitātes pārvaldības sistēmas vadītāja Inta Vasiļevska.

Kopš 2018. gada 12. jūlija Grāmatvežu sertifikācijas centrs (GSC) ir Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas (LRGA) radniecīga sabiedrība.