Struktūra

 
SERTIFIKĀCIJAS SHĒMA -
sertifikācijas procesā ieinteresētie dalībnieki: sertifikācijas shēmas īpašnieks, sertificētas personas, eksaminētāji - eksperti, sertificētu personu darba devēji
Sertifikācijas shēmas pārstāvji

Novērtēšanas eksperti, eksaminācijas komisija:

Aino Soopa – Ekonomikas zinātņu maģistre, LLU lektors, eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja sertificēšanas sfērā - grāmatvedis;

Anna Jesemčika – Zvērināta revidente, LLU asociētā profesore, eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja sertificēšanas sfērā - budžeta iestāžu grāmatvedis, vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērās: grāmatvedis, grāmatvedis-auditors;

Māra Maldupa - Zvērināta revidente, ekonomikas un sociālo zinātņu maģistre, eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja sertificēšanas sfērā grāmatvedis – auditors, vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērā – grāmatvedis;

Vaira Šķibele – Zvērināta revidente, vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērās: grāmatvedis, budžeta iestāžu grāmatvedis, grāmatvedis-auditors;

Anastasija Svarinska – Ekonomikas zinātņu maģistre, LLU finanšu katedras docente, vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērā - grāmatvedis.

Sertificētas personas:

Anita Norkārkle – grāmatveža kompetences sertifikāta nr. 627
Anda Ziemele – grāmatveža kompetences sertifikāta nr. 606 Ineta
Auziņa – grāmatveža kompetences sertifikāta nr. 140, grāmatveža – auditora sertifikāta nr. 49
Jolanta Gertke – budžeta iestāžu grāmatveža kompetences sertifikāta nr. 536, grāmatveža – auditora sertifikāta nr. 1

Sertificētas personas darba devējs, pakalpojuma lietotājs – Vineta Ervalde (RTO Management SIA)

Pamatojoties uz sadarbības līgumiemu, GSC eksaminē izglītības iestāžu kursu apmeklētājus.

Sadarbības partneri

Izglītības iestādes:
“Biznesa komplekss” KIF SIA (Rīgā) “Finanšu projektu aģentūra”
Finanšu projektu aģentūras mācību centrs SIA (FPAMC) (Daugavpilī)
Latvijas Republikas zvērinātu revidentu asociācijas Izglītības centrs.

GSC valde: valdes priekšsēdētājs Andrejs Ponomarjovs, valdes locekļi: Sandra Vilcāne, Zanda Bērziņa