Vispārejā informācija par sertifikāciju

Informācija par grāmatvežu sertifikāciju
Par kompetences sertifikāta pretendentu var būt persona, kas atbilst šādām kvalifikācijas prasībām:
 • vispārējā vidējā, vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 • darba pieredze grāmatvedības uzskaites darbā ne mazāka par trim gadiem;
 • atbilstošas datorprasmes.

 • Lai iegūtu grāmatveža kompetences sertifikātu pretendentam jānokārto divi kompleksie kvalifikācijas pārbaudes eksāmeni:
 • Finanšu grāmatvedībā un LR nodokļu sistēmā;
 • Vadības grāmatvedībā, darba un saimnieciskajās tiesībās un lietvedībā. Nepieciešamās zināšanas kompetences sertifikāta saņemšanai pretendents var iegūt patstāvīgi vai apmeklējot apmācības kursus.

 • Lai iegūtu sertifikātu “Grāmatvedis – auditors” pretendentam jābūt kompetences sertifikāta īpašniekam un jānokārto viens kompleksais eksāmens:
 • Finanšu analīzē, nodokļu plānošanā, iekšējā audita un iekšējā kontrolē, ārējā auditā un profesionālajā ētikā.
 • Kompetences sertifikāts ir grāmatveža zināšanu, pieredzes un prasmju apliecinājums, kas ir sava veida nodrošinājums darba tirgū.
  Kompetences sertifikāts apliecina speciālista:
 • atbilstību profesionālās kompetences prasībām un iespēju veikt finanšu operāciju pilnu uzskaiti;
 • organizēt, vadīt grāmatvedības uzskaiti un kontrolēt finansiālo darbību;
 • gatavību ievērot profesionālā grāmatveža ētikas normas.

 • Kompetences sertifikāta derīguma termiņš ir trīs gadi un tam beidzoties, pretendents var nokārtot atkārtotu sertifikāciju.