Akreditācija

Kas ir akreditācija?

Akreditācija ir nacionālās akreditācijas institūcijas veikta atestācija par atbilstības novērtēšanas institūcijas kompetenci un spēju veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības. Akreditācija ir trešās puses neatkarīgs augstākā līmeņa apliecinājums kvalitātes nodrošināšanai un sniegto pakalpojumu atbilstībai prasībām.

Latvijas Nacionālā akreditācijas sistēma noteikta LR likumā “Par atbilstības novērtēšanu”, 13.pants.

Valsts aģentūras Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) funkcijas noteiktas LR likumā „Par atbilstības novērtēšanu”, 14.pants.

GSC akreditācija

GSC akreditācija veikta atbilstoši prasībām, ko nosaka starptautiskais standarts EN ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgas prasības personu sertificēšanas institūcijām” un ir starptautiski atzīta 30 ES valstīs.

LATAK katru gadu veic GSC uzraudzības auditu, ar mērķi noteikt atbilstību akreditācijas saglabāšanas prasībām un ik pēc 5 gadiem veic visu sertifikācijas procesu un dokumentācijas pārbaudi, lai novērtētu atbilstību akreditācijas termiņa pagarināšanas prasībām.

Akreditācijas apliecība Nr. LATAK-S3-245-24-2002-A, derīga līdz 2026. gada 5. jūnijam, sk.sadaļā Dokumenti. Akreditācija apstiprina, ka Grāmatvežu sertifikācijas centrs, ir kompetents veikt grāmatvežu profesionālās atbilstības novērtēšanu un sertificēšanu atbilstoši grāmatveža (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) profesijas standarta prasībām, ievērojot starptautiskā standarta LVS EN ISO/IEC 17024 «Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām» noteiktās pamatprasības un spēj nodrošināt neietekmējamību, neatkarību, objektivitāti, konfidencialitāti un profesionālu ekspertu vērtējumu.

Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja mājas lapā (www.latak.gov.lv ) pieejamā informācija liecina, ka Grāmatvežu sertifikācijas centrs ir vienīgā akreditētā personu sertificēšanas institūcija Latvijā, kas kompetenta veikt grāmatvežu profesionālās atbilstības novērtēšanu un sertifikāciju nereglamentētā sfērā. Gadījumā, ja grāmatvežu profesija tiek iekļauta reglamentēto profesiju sarakstā, GSC darbības novērtēšanā tiek piemērotas augstākas prasības.

Informāciju par EA lomu, Daudzpusējo savstarpējās atzīšanas līgumu (EA MLA) un kādās Eiropas valstīs akreditācija ir savstarpēji atzīta, skatīt:
https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla-signatories/

Savstarpējā atzīšana, sk. Eiropas Akreditācijas kooperācija (EA) (latak.gov.lv)