GSC politika

Mērķi kvalitātes nodrošināšanas jomā:

 • Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus grāmatvežu sertificēšanas jomā; sniegt ticamu, neatkarīgu un kompetentu sertifikācijas pakalpojumu, veicot pasūtītāja profesionālās kvalifikācijas un kompetences novērtēšanu;
 • Nodrošināt neatkarību un neietekmējamību, sniedzot grāmatvežu profesionālās atbilstības novērtēšanas un sertificēšanas pakalpojumus;
 • Izslēgt jebkāda veida interešu konfliktus un samazināt to rašanās riskus;
 • Ievērot konfidencialitāti un aizsargāt personas datus, nepieļaujot ārēju piekļuvi personas datiem vai to zaudēšanu;
 • Izsniegt sertifikācijas pakalpojumu saņēmējam dokumentētu apliecinājumu (Kompetences sertifikātu) par viņa kvalifikācijas un kompetences atbilstību, kas apliecina sertifikāta īpašnieka darba kvalitāti, paaugstina konkurētspēju, un, kuru atzīst darba devēji;
 • Ievērot akreditācijas noteikumu izpildi, nodrošinot vadības sistēmas un sertificēšanas procesu pārskatāmību un pieejamību akreditācijas iestādes vērtētājiem un ekspertiem;
 • Sniegt sertificētu personu darba devējiem objektīvu un patiesu informāciju, kas apstiprina grāmatvedības darbinieka kompetenci;
 • Stimulēt un attīstīt sabiedrības izpratni par grāmatvežu sertificēšanas nepieciešamību, ekonomisko un sociālo izdevīgumu;
 • Veicināt grāmatvežu profesionālās darbības līmeņa paaugstināšanu;
 • Veikt iekšējos kvalitātes auditus atbilstoši normatīvo dokumentu un kvalitātes standartu prasībām.

Uzdevumi kvalitātes nodrošināšanas jomā:

 • Nodrošināt risku izvērtēšanu un veikt darbības to mazināšanai;
 • Sniegt savlaicīgu informāciju akreditācijas iestādei par izmaiņām organizācijā, atrastiem pārkāpumiem profesionālās sertificēšanas jomā;
 • Sekot līdzi izmaiņām likumdošanā un aktualizēt sertificēšanas kritērijus utt. ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu atbilstības novērtēšanas un sertificēšanas pakalpojumu sniegšanu,
 • Uzturēt kvalitātes pārvaldības sistēmu, to aktualizējot un pielāgojot GSC attīstībai un darbības virzieniem;
 • Uzturēt institūcijas personāla un ekspertu kompetenci grāmatvežu profesionālās kvalifikācijas novērtēšanas jautājumos;
 • Nodrošināt institūcijas personāla un ekspertu neatkarību, neietekmējamību un objektivitāti sertifikācijas pretendentu profesionālās atbilstības novērtēšanā;
 • Dokumentēt sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas procesus;
 • Reģistrēt pasūtītāju un uzraudzības institūciju aizrādījumus, neatbilstības, ieteikumus un priekšlikumus GSC darbā, analizēt to rašanās iemeslus un realizēt adekvātas koriģējošas darbības kvalitātes uzlabošanai.

Kvalitātes nodrošināšanas metodika:

 • Organizēt un realizēt sertifikācijas institūcijas funkcionēšanu atbilstoši likumam “Par atbilstības novērtēšanu”, standarta ISO/IEC 17024:2012 „Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” prasībām, ievērot Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja VA (LATAK) novērtēšanas pārskatu rezultātus un iekšējo auditu novērtēšanas rezultātus;
 • Uzturēt kvalitātes, neatkarības un neietekmējamības nodrošināšanu saskaņā ar standarta ISO/IEC 17024:2012 prasībām;
 • Ieviest un uzturēt kvalitātes pārvaldības sistēmas procedūras, kas atbilst ISO/IEC 17024:2012 standarta prasībām.