Sertifikācijas prasības

Prasības visiem sertifikācijas pretendentiem:

 • Augstākā, vidējā profesionālā vai vispārējā vidējā izglītība;
 • Darba pieredze finanšu jomā/grāmatvedības uzskaitē vismaz trīs gadi;
 • Katra sertifikācijas eksāmena novērtējums vismaz 7 balles.

Prasības sertifikācijas pretendentiem sfērā GRĀMATVEDIS – AUDITORS:

 • jābūt grāmatveža kompetences sertifikāta īpašniekam;
 • eksāmena novērtējums vismaz 7 balles.

Sākotnējai sertifikācijai un sertifikācijas atjaunošanai nepieciešamie dokumenti:

Pēc sekmīgas eksāmenu nokārtošanas, pamatojoties uz GSC izsniegto apliecinājumu par sertifikācijas eksāmenu rezultātiem, pretendents 6 mēnešu laikā var iesniegt sekojošus dokumentus, lai iegūtu  kompetences sertifikātu:

 • iesniegums;
 • personas anketa;
 • personu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
 • izglītību apliecinoša(u) dokumenta(u) kopija(s), uzrādot oriģinālus (jāapliecina pēdējā iegūtā valsts izglītība);
 • dokumentu(s), kas apstiprina trīs gadu darba pieredzi grāmatveža darbā vai finanšu jomā (darba līguma kopija, uzrādot oriģinālu vai izziņa no darba vietas);
 • apliecinājums par sertifikācijas eksāmenu rezultātiem;
 • foto (3 x 4 cm).

Ja vienā vai abos eksāmenos iegūts vērtējums zemāks par 7 ballēm, GSC izsniedz pretendentam paziņojumu par eksāmenu rezultātiem un 6 mēnešu laikā no paziņojuma datuma ir iespēja eksamināciju atkārtot. Eksaminācijai var pieteikties, sūtot rakstisku iesniegumu attiecīgā eksāmena kārtošanai (sk. “Veidlapas”)

Prasības atkārtotas sertifikācijas pretendentiem sfērā GRĀMATVEDIS:

 • dokuments, kas apliecina darba pieredzi sertifikāta derīguma termiņa laikā (izziņa, darba līguma kopija vai cits);
 • iesniegti profesionālās darbības un pilnveides pārskati par semināru/kursu apmeklējumu 36 akadēmisko stundu apmērā katru gadu;
 • apliecinājuma dokumentu kopijas par pārskatā uzskaitītajiem semināriem;
 • nokārtots grāmatveža profesionālo kompetenci apliecinošs tests ar vērtējumu vismaz 20 punkti no 40.

Prasības atkārtotas sertifikācijas pretendentiem sfērā GRĀMATVEDIS – AUDITORS:

 • dokuments, kas apliecina darba pieredzi sertifikāta derīguma termiņa laikā (izziņa, darba līguma kopija vai cits);
 • iesniegti profesionālās darbības un pilnveides pārskati par semināru/kursu apmeklējumu 48 akadēmisko stundu apmērā katru gadu;
 • apliecinājuma dokumentu kopijas par pārskatā uzskaitītajiem semināriem;
 • nokārtots grāmatveža profesionālo kompetenci apliecinošs tests ar vērtējumu vismaz 20 punkti no 40;
 • nokārtots grāmatveža – auditora profesionālo kompetenci apliecinošs tests ar vērtējumu vismaz 10 punkti no 20.

Prasības sertifikācijas atjaunošanas pretendentiem:

 • nokārtots sertifikācijas eksāmens ar vērtējumu vismaz 7 balles;
 • dzēsti vēsturiskie, iepriekšējā sertifikācijas periodā izveidojušies parādi;
 • dokumenti (iesniegums, personas anketa, personu apliecinoša dokumenta kopija, izglītību apliecinošs dokuments, pēdējo trīs gadu darba pieredzi grāmatveža darbā vai finanšu jomā apliecinošs dokuments, apliecinājums par sertifikācijas eksāmena rezultātu, foto).