Sertifikācijas prasības

Prasības visiem sertifikācijas pretendentiem:

 • Augstākā, vidējā profesionālā vai vispārējā vidējā izglītība (personām ar vidējo izglītību papildus jāiesniedz kvalifikācijas paaugstināšanas apliecinājumi);
 • Darba pieredze finanšu jomā/grāmatvedības uzskaitē vismaz trīs gadi;
 • Katra sertifikācijas eksāmena novērtējums vismaz 7 balles.

Prasības sertifikācijas pretendentiem sfērā GRĀMATVEDIS – AUDITORS:

 • jābūt grāmatveža kompetences sertifikāta īpašniekam;
 • eksāmena novērtējums vismaz 7 balles.

Sākotnējai sertifikācijai un sertifikācijas atjaunošanai nepieciešamie dokumenti:

Sertifikācijas pretendents iesniedz sekojošus dokumentus un apmaksā rēķinu par sertifikācijas procesa nodrošināšanu, dokumentu izskatīšanu un to atbilstības novērtēšanu:

 • iesniegums, norādot eksaminācijas datumus;
 • personas anketa;
 • personu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
 • izglītību apliecinoša(u) dokumenta(u) kopija(s), uzrādot oriģinālus (jāapliecina pēdējā iegūtā valsts izglītība);
 • dokumentu(s), kas apstiprina trīs gadu darba pieredzi grāmatveža darbā vai finanšu jomā (darba līguma kopija, uzrādot oriģinālu vai izziņa no darba vietas);
 • foto (3 x 4 cm).

Pirms eksaminācijas sertifikācijas kandidāts apmaksā rēķinus par eksaminācijas nodrošināšanu un profesionālās atbilstības novērtēšanu.

Pēc sekmīgas eksāmenu nokārtošanas, GSC izsniedz apliecinājumu par sertifikācijas eksāmenu rezultātiem un sagatavo rēķinu par profesionālās kompetences sertifikāta un tā pielikumu noformēšanu.

Ja vienā vai abos eksāmenos iegūts vērtējums zemāks par 7 ballēm, GSC izsniedz pretendentam paziņojumu par eksāmenu rezultātiem un 6 mēnešu laikā no paziņojuma datuma ir iespēja eksamināciju atkārtot. Sertifikācijai var pieteikties, sūtot rakstisku iesniegumu attiecīgu eksāmenu kārtošanai (sk. veidlapas sadaļā “Eksaminācija”)

Prasības atkārtotas sertifikācijas pretendentiem sfērā GRĀMATVEDIS:

 • dokuments, kas apliecina darba pieredzi sertifikāta derīguma termiņa laikā (izziņa, darba līguma kopija vai cits);
 • iesniegti profesionālās darbības un pilnveides pārskati par semināru/kursu apmeklējumu 36 akadēmisko stundu apmērā katru gadu;
 • apliecinājuma dokumentu kopijas par pārskatā uzskaitītajiem semināriem;
 • nokārtots grāmatveža profesionālo kompetenci apliecinošs tests ar vērtējumu vismaz 20 punkti no 40.

Prasības atkārtotas sertifikācijas pretendentiem sfērā GRĀMATVEDIS – AUDITORS:

 • dokuments, kas apliecina darba pieredzi sertifikāta derīguma termiņa laikā (izziņa, darba līguma kopija vai cits);
 • iesniegti profesionālās darbības un pilnveides pārskati par semināru/kursu apmeklējumu 48 akadēmisko stundu apmērā katru gadu;
 • apliecinājuma dokumentu kopijas par pārskatā uzskaitītajiem semināriem;
 • nokārtots grāmatveža profesionālo kompetenci apliecinošs tests ar vērtējumu vismaz 20 punkti no 40;
 • nokārtots grāmatveža – auditora profesionālo kompetenci apliecinošs tests ar vērtējumu vismaz 10 punkti no 20.

Prasības sertifikācijas atjaunošanas pretendentiem:

 • nokārtots sertifikācijas eksāmens ar vērtējumu vismaz 7 balles;
 • dzēsti vēsturiskie, iepriekšējā sertifikācijas periodā izveidojušies parādi;
 • dokumenti (iesniegums, personas anketa, personu apliecinoša dokumenta kopija, izglītību apliecinošs dokuments, pēdējo trīs gadu darba pieredzi grāmatveža darbā vai finanšu jomā apliecinošs dokuments, foto).