Sertifikācijas process

Sākotnēja sertifikācija grāmatvežiem

Divu komplekso sertifikācijas eksāmenu nokārtošana:

1) Finanšu grāmatvedība un LR nodokļi (sk.veidlapas);

2) Vadības grāmatvedība, darba un saimnieciskās tiesības, lietvedība (sk.veidlapas).

P.S. Ja vienā vai abos eksāmenos iegūts vērtējums zemāks par 7 ballēm, GSC izsniedz pretendentam paziņojumu par eksāmenu rezultātiem un 6 mēnešu laikā no paziņojuma datuma ir iespēja eksamināciju atkārtot. Eksaminācijai var pieteikties, sūtot rakstisku iesniegumu attiecīgā eksāmena kārtošanai (sk. “Veidlapas”)

Sākotnēja sertifikācija grāmatvežiem – auditoriem

Viena kompleksā sertifikācijas eksāmena nokārtošana: Iekšējā kontrole un iekšējais audits, ārējais audits, finanšu pārskati, finanšu analīze, nodokļu plānošana, profesionālā ētika.

Sertifikācijas dokumentu pieņemšana un to atbilstības novērtēšana

Pamatojoties uz GSC izsniegto apliecinājumu par sertifikācijas eksāmenu rezultātiem, pretendents 6 mēnešu laikā kompetences sertifikāta iegūšanai iesniedz iesniegumu, personas anketu, personu apliecinoša dokumenta kopiju, pēdējās iegūtās valsts izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, dokumentu(s), kas apstiprina trīs gadu darba pieredzi grāmatveža darbā vai finanšu jomā, apliecinājumu par sertifikācijas eksāmenu rezultātiem, foto. Ja dokumenti atbilst prasībām, GSC izsniedz rēķinu par sertifikāciju.

Sertifikācijas piešķiršana, sertifikāta izsniegšana, informācijas publicēšana

Pēc rēķina apmaksas, GSC informē personu par sertifikāta piešķiršanu, mājaslapā izvieto sertifikāta ieguvēja vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru, sertifikāta derīguma termiņu un trīs reizes gadā žurnālā “Bilance” publicē sertifikātu ieguvēju vārdus, uzvārdus un piešķirto sertifikātu numurus.

Sertifikāts tiek izsniegts personīgi, tā saņemšanu apliecinot reģistrācijas žurnālā. Izsniedzot sertifikātu, tiek parakstīts līgums par sertifikācijas uzturēšanu/uzraudzību, kurā definēti sertifikāta lietošanas noteikumi, pušu pienākumi un tiesības sertifikāta derīguma termiņa laikā.

Sertifikāta derīguma termiņš

No 2020. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam GSC iesniedz sertifikātus ar derīguma termiņu – 3,5 gadi. Sākot ar 2020. gada 1. jūliju sertifikāta derīguma termiņš – 4 gadi.

Sertifikācijas uzturēšana / uzraudzība

Sertifikāta derīguma termiņa laikā GSC veic sertificētas personas uzraudzību, katru gadu pieprasot iesniegt profesionālās darbības un pilnveides pārskatu par apmeklētiem semināriem vai kursiem grāmatvedības jomā 36 akadēmisko stundu apmērā (48 ak. stundu apmērā personām, kam izsniegts sertifikāts “Grāmatvedis – auditors”). Sertificētas personas katru gadu veic maksu par sertifikācijas uzturēšanu (sk. Pakalpojumu cenrādis).

Atkārtota sertifikācija (sertifikāta termiņa pagarināšana)

Tuvojoties sertifikāta derīguma termiņa beigām, GSC informē par datumu, kad plānots atkārtotas sertifikācijas tests. Pieteikšanās, sūtot iesniegumu (sk. Veidlapas). Atkārtota sertifikācija ir maksas pakalpojums.

Lai pagarinātu sertifikāta termiņu, personai jāapliecina darba pieredze sertifikāta derīguma termiņa laikā, jābūt iesniegtiem pārskatiem par profesionālo darbību, semināru apmeklējumu apliecinošiem dokumentiem, apmaksātiem rēķiniem un jānokārto profesionālās kompetences tests ar vērtējumu vismaz 20 punkti no maksimālajiem 40.

Grāmatveža – auditora sertifikāta termiņa pagarināšanai jānokārto profesionālās kompetences tests ar vērtējumu vismaz 10 punkti no maksimālajiem 20.

Sertifikācijai ir atlikts statuss, kad sertifikāta termiņš beidzies un vēl nav pagarināts, un šajā laika posmā persona nedrīkst atsaukties uz sertifikācijas esamību.

Sertifikācijas anulēšana, ja:

persona sešu mēnešu laikā pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām nav pieteikusies atkārtotai sertifikācijai;

persona nenodrošina informācijas un datu ticamību un pilnību, iesniedzot dokumentus;

persona lieto sertifikāciju tādā veidā, kas GSC sagādā sliktu reputāciju, sniedz tādus paziņojumus attiecībā uz sertifikāciju, kurus sertifikācijas institūcija uzskata par maldinošiem vai nepilnvarotiem, lieto sertifikātu maldinošā veidā;

persona informē par iemesliem un apstākļiem, kas ietekmē spējas turpināt sertifikācijas prasību izpildi;

par sertificētu personu saņemta sūdzība vai pret sertificētu personu uzsākta tiesvedība;

persona informē, ka neturpina profesionālo darbību un pilnveidi grāmatvedības vai finanšu jomā.

Sertifikācijas atjaunošana (ja sertifikācija anulēta)

Vērtējums vismaz 7 balles, nokārtojot vienu komplekso sertifikācijas eksāmenu: Finanšu grāmatvedība un LR nodokļi, vadības grāmatvedība, darba un saimnieciskās tiesības, lietvedība (sk.veidlapas);

Jāiesniedz dokumenti sertifikācijas atjaunošanai (iesniegums, personas anketa, personu apliecinoša dokumenta kopija, pēdējās iegūtās valsts izglītības apliecinoša dokumenta kopija, dokuments(i), kas apliecina trīs gadu darba pieredzi grāmatveža darbā vai finanšu jomā, apliecinājums par sertifikācijas eksāmena rezultātu, foto. Ja dokumenti atbilst prasībām un personai nav parādu, GSC izsniedz rēķinu par sertifikācijas atjaunošanu.

Pilns apraksts Sertifikācijas process

1. SERTIFIKĀCIJAS PROCESA PRASĪBAS
1.1. Pieteikuma process
1.1.1. Pieteikuma saņemšana
1.1.2. Sertifikācijas pretendenta pieteikuma saturs
1.1.3. Pieteikuma pārskatīšana

1.2. Novērtēšanas process
1.2.1. Novērtēšanas metodes
1.2.2. Sertifikācijas shēmas izmaiņas
1.2.3. Kompetences apliecinājumi un novērtēšanas plānošana
1.2.4. Kandidātu novērtēšanas metožu verificēšana
1.2.5. Sertifikācija īpašu vajadzību piemērošanas situācijās
1.2.6. Citu institūciju izpildīta darba ievērošana

1.3. Eksaminācijas process
1.3.1. Kompetences novērtēšana
1.3.2. Eksāmenu administrēšana
1.3.3. Eksaminācijas pārvaldības apstākļi
1.3.4. Eksāmenu laikā izmantotās ierīces
1.3.5. Eksāmenu satura apstiprināšana

1.4. Lēmums par sertifikāciju
1.4.1. Lēmumu pieņemšanas priekšnosacījumi
1.4.2. Lēmuma pieņemšana
1.4.3. Sertifikācijas shēmas prasības
1.4.4. Personāla atbildība
1.4.5. Prasības personālam
1.4.6. Lēmuma pieņemšana atbilstoši sertifikācijas prasībām
1.4.7. Sertifikāta izsniegšana un īpašuma tiesības
1.4.8. Sertifikātā uzrādītā informācija
1.4.9. Sertifikāta viltošanas riski

1.5. Sertifikācijas atlikšana, anulēšana, sertifikācijas sfēras sašaurināšana

1.6. Atkārtotas sertifikācijas process

1.7. Sertifikātu, logotipu un marķējumu lietošana
1.7.1. Kompetences sertifikāta īpašnieka tiesības.
1.7.2. Kompetences sertifikāta īpašnieka pienākumi.

1.8. Apelācijas par sertifikācijas lēmumiem

1.9. Sūdzības