Sertifikācijas process

Sākotnēja sertifikācija grāmatvežiem

1. Pieteikuma dokumentu iesniegšana.

2. Divu komplekso sertifikācijas eksāmenu nokārtošana:

1) Finanšu grāmatvedība un LR nodokļi (sk.veidlapas sadaļā “Sertifikācija”);

2) Vadības grāmatvedība, darba un saimnieciskās tiesības, lietvedība (sk.veidlapas sadaļā “Sertifikācija”).

3) Sertifikāta noformēšana un izsniegšana.

P.S. Ja vienā vai abos eksāmenos iegūts vērtējums zemāks par 7 ballēm, GSC izsniedz pretendentam paziņojumu par eksāmenu rezultātiem un 6 mēnešu laikā no paziņojuma datuma ir iespēja eksamināciju atkārtot. Eksaminācijai var pieteikties, sūtot rakstisku iesniegumu eksāmenu kārtošanai (veidlapas sadaļā “Eksaminācija”)

Sākotnēja sertifikācija grāmatvežiem – auditoriem

  1. Pieteikuma iesniegšana.
  2. Viena kompleksā sertifikācijas eksāmena nokārtošana: Iekšējā kontrole un iekšējais audits, ārējais audits, finanšu pārskati, finanšu analīze, nodokļu plānošana, profesionālā ētika.
  3. Sertifikāta noformēšana un izsniegšana.

Sertifikācijas dokumentu pieņemšana un to atbilstības novērtēšana

1. Sertifikācijas pretendents piesakoties sertifikācijai iesniedz iesniegumu, personas anketu, personu apliecinoša dokumenta kopiju, pēdējās iegūtās valsts izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokuementu kopijas (ja vidējā izglītība), dokumentu(s), kas apstiprina vismaz trīs gadu darba pieredzi grāmatveža darbā vai finanšu jomā, foto. Pieņemot dokumentus, GSC izsniedz rēķinu par sertifikācijas procesa nodrošināšanu, dokumentu izskatīšanu un to atbilstības novērtēšanu.

2. Ja dokumenti atbilst prasībām, vismaz 3 nedēļas pirms plānotā eksāmena datuma, GSC izsniedz rēķinu par sertifikācijas nodrošināšanu, eksamināciju un profesionālās atbilstības novērtēšanu.

3. Pēc eksāmena rezultātu saņemšanas, ja sertifikācijas kandidāts saņēmis sekmīgu vērtējumu, GSC izsniedz apliecinājumu par sertifikācijas eksāmenu rezultātiem un rēķinu par sertifikāta un tā pielikumu noformēšanu.

Sertifikācijas piešķiršana, sertifikāta izsniegšana, informācijas publicēšana

Pēc rēķina apmaksas, GSC informē personu par sertifikāta piešķiršanu, mājaslapā izvieto sertificētās personas vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru, sertifikāta derīguma termiņu un trīs reizes gadā žurnālā “Bilance” publicē sertifikātu ieguvēju vārdus, uzvārdus un piešķirto sertifikātu numurus.

Sertifikāts tiek izsniegts personīgi, tā saņemšanu apliecinot reģistrācijas žurnālā. Izsniedzot sertifikātu, tiek parakstīts līgums par sertifikācijas uzturēšanu/uzraudzību, kurā definēti sertifikāta lietošanas noteikumi, pušu pienākumi un tiesības sertifikāta derīguma termiņa laikā.

Sertifikāta derīguma termiņš

Līdz 2019. gada 31. decembrim izsniegto sertifikātu derīguma termiņš – 3 gadi; no 2020.gada 1.janvāra līdz 30. septembrim iesniegto sertifikātu derīguma termiņš – 3,5 gadi. Sākot ar 2020. gada 1. oktobri – 4 gadi.

Sertifikācijas uzturēšana / uzraudzība

Sertifikāta derīguma termiņa laikā GSC veic sertificētas personas uzraudzību, katru gadu pieprasot iesniegt profesionālās darbības un pilnveides pārskatu par apmeklētiem semināriem vai kursiem grāmatvedības jomā 36 akadēmisko stundu apmērā (48 ak. stundu apmērā personām, kam izsniegts sertifikāts “Grāmatvedis – auditors”). Sertificētas personas katru gadu veic maksu par sertifikācijas uzturēšanu (sk. Pakalpojumu cenrādis).

Atkārtota sertifikācija (sertifikāta termiņa pagarināšana)

Tuvojoties sertifikāta derīguma termiņa beigām, GSC informē par datumu, kad plānots atkārtotas sertifikācijas eksāmens (tests). Pieteikšanās, sūtot iesniegumu vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām (sk. Veidlapas). Sertifikāta termiņš jāpagarina 3 (trīs) mēnešu laikā pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām (iespēja veikt atkārtotu sertifikāciju pagarināta par valstī izsludināto pulcēšanās ierobežojumu periodu). Beidzoties sertifikāta derīguma termiņam, personai liegts atsaukties uz jebkādu informāciju par sertifikācijas esamību. Atkārtota sertifikācija ir maksas pakalpojums.

Lai pagarinātu sertifikāta termiņu, personai jāapliecina darba pieredze sertifikāta derīguma termiņa laikā, jābūt iesniegtiem pārskatiem par profesionālo darbību, semināru apmeklējumu apliecinošiem dokumentiem, apmaksātiem rēķiniem un jānokārto profesionālās kompetences tests ar vērtējumu vismaz 20 punkti no maksimālajiem 40.

Grāmatveža – auditora sertifikāta termiņa pagarināšanai jānokārto profesionālās kompetences tests ar vērtējumu vismaz 10 punkti no maksimālajiem 20.

Sertifikācijas atlikšana, ja:

par sertificētu personu saņemta sūdzība vai pret sertificētu personu uzsākta tiesvedība līdz sūdzības izskatīšanas vai tiesvedības noslēgumam.

Sertifikācijas anulēšana, ja:

persona nav pieteikusies termiņa pagarināšanai vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām un nav nokārtojusi atkārtotu sertifikāciju 3 (trīs) mēnešu laikā pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām, izņemot valstī izsludināto pulcēšanās ierobežojumu periodu, par kuru tiek pagarināta iespēja veikt atkārtotu sertifikāciju;

persona nenodrošina informācijas un datu ticamību un pilnību, iesniedzot dokumentus;

persona lieto sertifikāciju tādā veidā, kas GSC sagādā sliktu reputāciju, sniedz tādus paziņojumus attiecībā uz sertifikāciju, kurus sertifikācijas institūcija uzskata par maldinošiem vai nepilnvarotiem, lieto sertifikātu maldinošā veidā;

persona informē par iemesliem un apstākļiem, kas ietekmē spējas turpināt sertifikācijas prasību izpildi;

par sertificētu personu saņemta pamatota sūdzība vai pret sertificētu personu pamatoti uzsākta tiesvedība;

persona informē, ka neturpina profesionālo darbību un pilnveidi grāmatvedības vai finanšu jomā;

persona rakstiski atsakās no sertifikācijas turpināšanas pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Sertifikācijas atjaunošana (ja sertifikācija anulēta)

Vērtējums vismaz 7 balles, nokārtojot vienu komplekso sertifikācijas eksāmenu: Finanšu grāmatvedība un LR nodokļi, vadības grāmatvedība, darba un saimnieciskās tiesības, lietvedība (sk.veidlapas);

Jāiesniedz dokumenti sertifikācijas atjaunošanai (iesniegums, personas anketa, personu apliecinoša dokumenta kopija, pēdējās iegūtās valsts izglītības apliecinoša dokumenta kopija, dokuments(i), kas apliecina trīs gadu darba pieredzi grāmatveža darbā vai finanšu jomā, foto. Ja dokumenti atbilst prasībām un personai nav parādu, GSC izsniedz rēķinus par sertifikācijas atjaunošanas procesa nodrošināšanu, eksamināciju un profesionālās atbilstības novērtēšanu. Pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas, GSC izsniedz apliecinājumu par sertifikācijas eksāmena rezultātu un rēķinu par sertifikāta un tā pielikumu noformēšanu.

Pilns apraksts Sertifikācijas process

1. SERTIFIKĀCIJAS PROCESA PRASĪBAS
1.1. Pieteikuma process
1.1.1. Pieteikuma saņemšana
1.1.2. Sertifikācijas pretendenta pieteikuma saturs
1.1.3. Pieteikuma pārskatīšana

1.2. Novērtēšanas process
1.2.1. Novērtēšanas metodes
1.2.2. Sertifikācijas shēmas izmaiņas
1.2.3. Kompetences apliecinājumi un novērtēšanas plānošana
1.2.4. Kandidātu novērtēšanas metožu verificēšana
1.2.5. Sertifikācija īpašu vajadzību piemērošanas situācijās
1.2.6. Citu institūciju izpildīta darba ievērošana

1.3. Eksaminācijas process
1.3.1. Kompetences novērtēšana
1.3.2. Eksāmenu administrēšana
1.3.3. Eksaminācijas pārvaldības apstākļi
1.3.4. Eksāmenu laikā izmantotās ierīces
1.3.5. Eksāmenu satura apstiprināšana

1.4. Lēmums par sertifikāciju
1.4.1. Lēmumu pieņemšanas priekšnosacījumi
1.4.2. Lēmuma pieņemšana
1.4.3. Sertifikācijas shēmas prasības
1.4.4. Personāla atbildība
1.4.5. Prasības personālam
1.4.6. Lēmuma pieņemšana atbilstoši sertifikācijas prasībām
1.4.7. Sertifikāta izsniegšana un īpašuma tiesības
1.4.8. Sertifikātā uzrādītā informācija
1.4.9. Sertifikāta viltošanas riski

1.5. Sertifikācijas atlikšana, anulēšana, sertifikācijas sfēras sašaurināšana

1.6. Atkārtotas sertifikācijas process

1.7. Sertifikātu, logotipu un marķējumu lietošana
1.7.1. Kompetences sertifikāta īpašnieka tiesības.
1.7.2. Kompetences sertifikāta īpašnieka pienākumi.

1.8. Apelācijas par sertifikācijas lēmumiem

1.9. Sūdzības