Personas datu apstrāde

Grāmatvežu sertifikācijas centrs respektē Jūsu privātumu, aizsargā visus personas datus, ko apstrādā, ir atbildīgs un garantē, ka sertificētu personu personas dati nepieciešami tikai sertifikācijas nodrošināšanai, tie atrodas tikai Grāmatvežu sertifikācijas centra rīcībā un sertificētu personu vārdi tiek publicēti tikai sertifikācijas statusa apstiprināšanas nolūkā.

SIA “Grāmatvežu sertifikācijas centrs”, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 15-10, Rīgā, LV-1010, e-pasts: gsc@lza.lv (turpmāk – GSC) kā personas datu pārzinim ir pienākums aizsargāt tai uzticētās informācijas konfidencialitāti un privātumu, nodrošinot atbilstošu GSC iegūto personas datu aizsardzību un izmantošanu.

Jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, aicinām sazināties ar GSC, rakstot uz elektroniskā pasta adresi gsc@lza.lv.

GSC, pildot tai noteiktās funkcijas, apstrādā dažādus fizisko personu datus, kas ļauj tos identificēt, piemēram, informāciju par vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datiem, adresi, kontaktinformāciju (tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, adresi), darba pieredzi, izglītību.

GSC kā valsts aģentūras Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs akreditētas iestādes kompetence ir noteikta normatīvajos aktos. GSC veic datu apstrādi, lai pienācīgi pildītu likuma “Par atbilstības novērtēšanu”, starptautiskā standarta EN ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšanas. Vispārīgas prasības personu sertificēšanas institūcijām”, Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 673 “Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību” un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus.

Fiziskas personas datiem ir piemērots ierobežotas pieejamības informācijas statuss, un ar tiem var iepazīties tikai tie GSC darbinieki un eksperti, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai īstenotu sertifikācijas procesu un uzraudzītu sertificēto personu profesionālo darbību un pilnveidi. GSC īstenotie tehniskie un organizatoriskie pasākumi nodrošina drošu saņemto datu glabāšanu un konfidencialitāti, novēršot informācijas nesankcionētu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

Ja fiziskā persona ir piekritusi datu apstrādei, GSC tos izmanto, lai:

– saskaņā ar standarta un sertifikācijas prasībām pārliecinātos par sertificēto personu sniegtās informācijas pietiekamību un atbilstību;

– noformētu sertifikātus un citu ar sertificēšanu saistītu dokumentāciju;

– publicētu informāciju par izsniegtajiem sertifikātiem un to derīguma termiņu GSC mājaslapā un žurnālā “Bilance”;

– noslēgtu sertifikācijas uzturēšanas/uzraudzības līgumus un pildītu no tiem izrietošās saistības;

– izrakstītu rēķinus par sniegtajiem un sniedzamiem pakalpojumiem;

– pildītu juridisko pienākumu, piemēram, lai sniegtu informāciju valsts iestādei vai tiesībsargājošai iestādei;

– nodrošinātu dalību GSC rīkotajos eksāmenos;

– pasākumu laikā veiktu fotografēšanu un uzņemtos materiālus publicētu interneta vietnē un sociālajos tīklos;

– piesaistītu ekspertus sertifikācijas novērtēšanas procesu un apelāciju izskatīšanas procesu nodrošināšanai;

– atlasītu personas darbam GSC.

Fiziskas personas dati var tikt nodoti GSC atbildīgajiem darbiniekiem, sertifikācijas novērtēšanas procesā iesaistītajiem ekspertiem vai tieši pilnvarotām personām, datu apstrādātājiem (piemēram, grāmatvedības vai informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējam), valsts, pašvaldību un tiesībsargājošām iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Fiziskas personas datu nodošana ir balstīta vienīgi uz likumīgu interesi par personas datu pārsūtīšanu GSC darbībā iesaistītajām personām iekšējiem administratīvajiem mērķiem, vai šī apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskas saistības. Ja šāda personas datu nodošana tiek veikta, personas informācija arī turpmāk tiek aizsargāta, nodrošinot Vispārējā datu aizsardzības regulā minēto fizisko personu datu aizsardzības pakāpi.

GSC rīcībā esošie personas dati tiek glabāti, līdz tiek sasniegts to apstrādes nolūks vai normatīvajos aktos paredzētais laiks. Pēc tam dati tiek dzēsti, ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts ilgāks datu glabāšanas periods.

Datu subjekta tiesības datu apstrādes procesā:

– Saziņai ar GSC par attiecīgās personas datu administrēšanu, izmantot e-pastu gsc@lza.lv;

– personai ir tiesības piekļūt datiem. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem GSC ir pienākums sniegt personai informāciju par viņas datiem, tie tiek sniegti bez maksas. Pirms personas datu sniegšanas, GSC var prasīt personai apliecināt savu identitāti un sniegt pietiekamu informāciju par personas sadarbību ar GSC, lai būtu iespējams, atrast konkrētās personas datus.

– personai ir tiesības labot datus. Ja GSC rīcībā esošā informācija par personu ir nepareiza, attiecīgajam datu subjektam ir tiesības prasīt izlabot jebkādas neatbilstības viņas personas datos.

– personai ir tiesības iebilst pret GSC veikto personas datu apstrādi, ja GSC vairs nav tiesības tos izmantot.

– tiesības ierobežot datu apstrādi, lūgt piekļuvi personas datiem, tos labot vai dzēst un iebilst datu pārnesamībai. Veicot datu apstrādi, pamatojoties uz personas piekrišanu, attiecīgajai personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu.

– personai ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu, ja GSC tos glabā pārāk ilgi, noteiktās situācijās ierobežot datu apstrādi un/vai iegūt elektroniska formāta kopijas no informācijas, ko GSC glabā par personu.

Papildu minētajam, personai ir tiesības GSC pasākumos (piemēram, sanāksmēs, eksāmenos), kur GSC pārstāvji veic fotografēšanu, vai filmēšanu, lūgt, lai viņus nefilmē vai nefotografē, un, lai viņu attēli netiek publicēti.

GSC apstrādā personas datus, rūpējoties par to drošību, izmantojot dažādus drošības pasākumus (piemēram, datorsistēmas aizsardzību, dokumentu drošu glabāšanu un iznīcināšanu, izmantojot sertificētas iestādes pakalpojumu) un, ievērojot, konfidencialitātes prasības, lai novērstu to ļaunprātīgu un neatbilstošu izmantošanu, neatļautu atklāšanu, izpaušanu un izmainīšanu, kā arī nesankcionētu piekļuvi.

Ja datu subjektam ir kādas pretenzijas, iebildumi vai sūdzības saistībā ar GSC veikto viņa personas datu apstrādi, tad datu subjekts vispirms var vērsties GSC. Ja šo strīdu nevar atrisināt sadarbībā ar GSC, tad datu subjektam ir tiesības iesniegt iesniegumu vai sūdzību Datu valsts inspekcijā kā uzraudzības iestādē datu apstrādes jomā.